Ouderbetrokkenheid
Wij willen graag de ouders bij ons onderwijs betrekken en daarom organiseren wij momenten om dit te kunnen verwezenlijken.

Oudergesprekken
Gedurende het schooljaar zijn er drie verplichte en twee facultatieve gespreksmomenten. Graag gaan de leerkrachten met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U vindt in de kalender de data voor deze gespreksmomenten.

Nieuwjaarsreceptie
De eerste maandag in het nieuwe jaar organiseren wij onze nieuwjaarsreceptie. U bent om 13.45 uur van harte welkom in onze grote hal om elkaar te ontmoeten, nieuwjaar te wensen en met elkaar het glas te heffen.

Meekijkmomenten
Op drie dagen in januari bent u van harte uitgenodigd om in de klas van uw zoon of dochter een les bij te wonen.

Inloop- en koffieochtenden
Voor elke vakantie bent u om 8.30 uur van harte uitgenodigd om met uw kind mee naar binnen te gaan. U kunt dan samen met uw kind het werk in de klas bekijken. Om 8.45 uur beginnen de lessen en bent u welkom in onze grote hal. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen we elkaar ontmoeten.

Ouderberoepenmiddag
Elk jaar organiseren wij op één vrijdag de ouderberoepenmiddag. Ouders komen naar onze school toe om iets te vertellen over hun beroep. In een korte presentatie laten
ouders de kinderen gepassioneerd kennismaken met hun vak. Waar liggen hun talenten? Wat doen zij elke dag? Wat maakt het werk zo leuk? Wat is minder? Wat is het mooiste wat
ze hebben meegemaakt? Allemaal vragen waar we tijdens de beroepenmiddag antwoord op krijgen.

Vragen
Wanneer u vragen of ideeën hebt, bent u altijd van harte welkom bij de juf of meester van uw kind. Na 14.00 uur kunnen de leerkrachten u het beste te woord staan. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact zoeken of een Parrobericht sturen.

Portfolio
Vanaf groep 2 krijgen de kinderen twee keer per jaar een digitaal portfolio. Een portfolio is een beschrijving van de ontwikkeling van uw kind. Wat gaat heel goed? Wat zijn de
talenten? Waar liggen uitdagingen en kansen? Wat kan anders? Begin februari en eind juni krijgen de kinderen hun portfolio. De kinderen van groep 1 krijgen alleen in juni een portfolio.

Nieuws
Onze school stuurt één keer in de maand per mail een nieuwskrant met het laatste nieuws rondom onze school.

Tot slot maken wij gebruik van een app. Dit is de app ‘Parro’. Deze app is ontwikkeld door ParnasSys. In deze app sturen de leerkrachten onder andere foto’s en berichten rondom de klas.

Medezeggenschapsraad (MR)
Onze medezeggenschapsraad is de ondernemingsraad van de school en bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De medezeggenschapsraad komt op voor de belangen van de kinderen en personeel. Zij kunnen in alle zaken over de school advies geven aan de directie. In een aantal gevallen is de directie verplicht om advies te vragen en in een aantal zaken heeft de directie de instemming van de raad nodig. Van de medezeggenschapsraad is jaarlijks een ouder en een personeelslid aftredend en herkiesbaar.

Ouderraad (OR)
Onze ouderraad bestaat uit elf leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door twee leerkrachten. De ouderraad is ter
ondersteuning van binnen- en buitenschoolse activiteiten die de kinderen, de ouders en de school aangaan. Helpen bij het organiseren van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en de spelletjesdag zijn slechts enkele voorbeelden.