Ouderbetrokkenheid
Wij willen graag de ouders bij ons onderwijs betrekken en daarom organiseren wij momenten om dit te kunnen verwezenlijken.

Oudergesprekken
Gedurende het schooljaar zijn er twee verplichte en twee facultatieve gespreksmomenten. Graag gaan de leerkrachten met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U vindt in de kalender de data voor deze gespreksmomenten.

Meekijkmomenten
Op twee dagen in januari bent u van harte uitgenodigd om in de klas van uw zoon of dochter een les bij te wonen.

Ouderberoepenmiddag
Elk jaar organiseren wij op één vrijdag de ouderberoepenmiddag. Ouders komen naar onze school toe om iets te vertellen over hun beroep. In een korte presentatie laten ouders de kinderen gepassioneerd kennismaken met hun vak. Waar liggen hun talenten? Wat doen zij elke dag? Wat maakt het werk zo leuk? Wat is minder? Wat is het mooiste wat ze hebben meegemaakt? Allemaal vragen waar we tijdens de beroepenmiddag antwoord op krijgen.

Portfolio
Vanaf groep 2 krijgen de kinderen twee keer per jaar een digitaal portfolio. Een portfolio is een beschrijving van de ontwikkeling van uw kind. Wat gaat heel goed? Wat zijn de talenten? Waar liggen uitdagingen en kansen? Wat kan anders? Begin februari en eind juni krijgen de kinderen hun portfolio. De kinderen van groep 1 krijgen alleen in juni een portfolio.

Medezeggenschapsraad (MR)
Onze medezeggenschapsraad is de ondernemingsraad van de school en bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De medezeggenschapsraad komt op voor de belangen van de kinderen en personeel. Zij kunnen in alle zaken over de school advies geven aan de directie. In een aantal gevallen is de directie verplicht om advies te vragen en in een aantal zaken heeft de directie de instemming van de raad nodig. Van de medezeggenschapsraad is jaarlijks een ouder en een personeelslid aftredend en herkiesbaar.

Oudercommissie (OC)
Onze oudercommissie bestaat uit tien leden en vergadert ongeveer twee keer per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door twee leerkrachten. De oudercommissie is ter ondersteuning van binnen- en buitenschoolse activiteiten die de kinderen, de ouders en de school aangaan. Helpen bij het organiseren van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en de spelletjesdag zijn slechts enkele voorbeelden.

Vragen
Wanneer u vragen of ideeën hebt, bent u altijd van harte welkom bij de leerkracht van uw kind. Na 14.00 uur kunnen de leerkrachten u het beste te woord staan. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact zoeken of een Parro-bericht sturen.