Informatieavonden, inloopmomenten, oudergesprekken: we hechten waarde aan het contact met de ouders van onze leerlingen. Op deze momenten is er gelegenheid informatie en ervaringen over uw kind uit te wisselen en we denken dat uw kind hierbij gebaat is. Hij of zij ontwikkelt zich het allerbeste met onze gezamenlijke steun en begeleiding. We werken ook met ouders samen in het belang van onze school. We willen onze leerlingen een onbezorgde basisschooltijd bezorgen, we willen onderwijs bieden waarbij we blijven leren en groeien en we willen ons samen sterk maken voor de toekomst van ’t Kompas. Onze ouders zijn dan ook op twee manieren vertegenwoordigd op onze school.

Ondernemingsraad. Organisatie en ondersteuning.  

De ondernemingsraad houdt zich bezig met allerlei onderwijsondersteunende activiteiten. De raad bestaat uit elf leden, die ongeveer zes keer per jaar vergaderen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de organisatie van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst of Pasen, de Koningsspelen of Spelletjesdag en samen maken ze deze momenten onvergetelijk. Heeft u vragen of suggesties voor de leden? De ouderraad is te bereiken via or.kompaswestbroek@vechtstreekenvenen.nl.

Medezeggenschapsraad. Adviseren en besluiten.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden en vormt het inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR geeft advies over onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben. De raad heeft in een aantal gevallen ook instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr.kompaswestbroek@vechtstreekenvenen.nl.