Ziekmelding
Wilt u ons ’s morgens bellen als uw kind ziek is? Wij zijn rond 8.00 uur het beste bereikbaar op 0346-281475.

Schoolverzuim
Op grond van de leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vakantie worden gegeven. Om een goede reden kan het voorkomen dat u uw kind toch een dag thuis wilt houden. Hieronder staan de richtlijnen beschreven.

Verlof aanvragen
In alle onderstaande gevallen moet u het verlof aanvragen bij Wilmy van Veen. U krijgt van haar de geschikte formulieren.

Vakantieverlof
Vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties mogen aangevraagd worden indien uw kind vanwege specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij de aanvraag van dit verlof is een werkgeversverklaring nodig. Het vakantieverlof kan slechts één keer per schooljaar worden gegeven en mag maximaal tien schooldagen duren. Wij verlenen het verlof niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar of in de aangegeven toetsweken.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij het verlenen van dit verlof kunt u denken aan:
• een wettelijke verplichting;
• een medische afspraak;
• een verhuizing (maximaal één dag);
• een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad;
• een jubilieum van ouders of grootouders (25- en 40-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum);
• een ernstig zieke binnen de familie tot en met de derde graad;
• een begrafenis of crematie van een familielid.

Verlof voor andere gewichtige omstandigheden gebeurt in overleg met Wilmy van Veen.

Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind woont de beslissing. U kunt wel de aanvraag bij Wilmy van Veen doen.

Niet eens met de beslissing
Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de directie of de leerplichtambtenaar, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Ongeoorloofd verzuim
De locatiedirecteur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. De ouders krijgen dan een procesverbaal. De rechter kan in deze gevallen een geldboete opleggen.